Dr Maximilian Hochmair webinaaritallenne

 

Webinaarissamme 20.4.2020 Dr Maximilian Hochmair luennoi ajankohtaisesta aiheesta; keuhkosyövänhoito COVID-19 pandemian aikana.

Katso tallenne “Lung Cancer Treatment in the Time of COVID-19-Pandemic” –webinaarista.

Videon kesto on 36 minuuttia.

 

Hochmair-covid-19-luento

Vieraile MSD Insight-portaalissa ja lue lisää syövänhoidon eri aiheista.

 Keytrudan valmisteyhteenveto. KEYTRUDA® 25 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Vaikuttava aine pembrolitsumabi.

Käyttöaihe: KEYTRUDA monoterapiana on tarkoitettu aikuisille edenneen (leikkaukseen soveltumattoman tai metastasoituneen) melanooman hoitoon. KEYTRUDA monoterapiana on tarkoitettu imusolmukkeisiin eden­neen, levinneisyysasteen III melanooman liitännäishoitoon aikuisille, joille on tehty täydellinen poistoleikkaus. KEYTRUDA monoterapiana on tarkoitettu metastasoituneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän ensilinjan hoitoon aikuisille, joiden kasvaimet ilmentävät PD-L1-ligandia ja joiden TPS on ≥ 50 % ja joiden kasvaimessa ei ole EGFR- tai ALK-positiivisia mutaatioita. KEYTRUDA yhdistelmänä pemetreksedin ja platinasolunsalpaajahoidon kanssa on tarkoitettu metastasoituneen, ei-levyepiteeliperäisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän ensilinjan hoitoon aikuisille, joiden kasvaimissa ei ole EGFR- tai ALK-positiivisia mutaatioita. KEYTRUDA yhdistelmänä karboplatiinin ja joko paklitakselin tai nab-paklitakselin kanssa on tarkoitettu metastasoituneen, levyepiteeliperäisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän ensilinjan hoitoon aikuisille. KEYTRUDA monoterapiana on tarkoitettu paikallisesti edenneen tai metastasoituneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon aikuisille, joiden kasvaimet ilmentävät PD-L1-ligandia ja joiden TPS on ≥ 1 % ja jotka ovat saaneet aiemmin ainakin yhtä solunsalpaa­jahoitoa. KEYTRUDA-hoidon aloittamisen edellytyksenä on myös, että potilaat, joiden kasvaimessa on EGFR- tai ALK-positiivisia mutaatioita, ovat aiemmin saaneet täsmähoitoa. KEYTRUDA monoterapiana on tarkoitettu sellaisten aikuisten potilaiden hoitoon, joilla on relapsoitunut tai refraktorinen klassinen Hodgkinin lymfooma ja joilla autologinen kantasolujen siirto ja hoito brentuksimabivedotiinilla ovat epäonnistuneet tai jotka eivät sovellu autologiseen kantasolujen siirtoon ja joilla brentuksimabivedotiinihoito on epäonnistunut. KEYTRUDA monoterapiana on tarkoitettu paikallisesti edenneen tai metastasoituneen uroteelikarsinooman hoitoon ai­kuisille, jotka ovat aiemmin saaneet platinapohjaista solunsalpaajahoitoa. KEYTRUDA monoterapiana on tarkoitettu paikallisesti edenneen tai metastasoituneen uroteelikarsinooman hoitoon aikuisille, jotka eivät sovel­lu saamaan sisplatiinia sisältävää solunsalpaajahoitoa ja joilla kasvaimen PD-L1-ligandin ilmentymisen CPS-pistemäärä on ≥ 10. KEYTRUDA monoterapiana tai yhdistelmänä platinaa ja 5-fluorourasiilia (5-FU) sisältävän solunsalpaajahoidon kanssa on tarkoitettu pään ja kaulan alueen metastasoituneen tai leikkaukseen soveltumattoman uusiutuneen levyepiteelikarsinooman ensilinjan hoitoon aikuisille, joilla kasvaimen PD-L1-ligandin ilmentymisen CPS-pistemäärä on ≥ 1. KEYTRUDA monoterapiana on tarkoitettu pään ja kaulan alueen uusiutuneen tai metastasoituneen levyepiteelikarsinooman hoitoon aikuisille, joilla kasvaimet ilmentävät PD-L1-li­gandia ja joiden TPS on ≥ 50 % ja joilla tauti on edennyt platinapohjaisen solunsalpaajahoidon aikana tai sen jälkeen. KEYTRUDA yhdistelmänä aksitinibin kanssa on tarkoitettu pitkälle edenneen munuaissolukarsinooman ensilinjan hoitoon aikuisille. Annostus ja antotapa: Syövän hoitoon perehtyneen erikoislääkärin on aloitettava hoito ja valvottava sen toteuttamista. Ei-pienisoluista keuhkosyöpää, pään ja kaulan alueen uusiutunutta tai metastasoitunutta levyepiteelikarsinoomaa sairastavien potilaiden kohdalla ja paikallisesti edenneen tai metastasoituneen uroteelikarsinooman ensilinjan hoitoa suunniteltaessa on suositeltavaa määrittää PD-L1:n ilmentyminen kasvaimissa validoidulla testillä. Annostus: Suositeltu KEYTRUDA-annos monoterapiana on joko 200 mg kolmen viikon välein tai 400 mg kuuden viikon välein annettuna 30 minuutin infuusiona laskimoon. Suositeltu KEYTRUDA-annos osana yhdistelmähoitoa on 200 mg kolmen viikon välein annettuna 30 minuutin infuusiona laskimoon. Kun KEYTRUDA annetaan osana yhdistelmähoitoa solunsalpaajien kanssa, KEYTRUDA on annettava ensin. Katso myös yhdistelmänä annettavien muiden valmisteiden tuotetiedot. KEYTRUDA-hoitoa jatketaan taudin etenemiseen saakka tai kunnes ilmaantuu toksisia vaikutuksia, joita ei voida hyväksyä. Epätyypillisiä vasteita on havaittu (kasvaimen ohimenevää kasvua alkuvaiheessa tai pieniä uusia leesioita ensimmäisten kuukausien aikana, minkä jälkeen kasvain alkaa pienentyä). Jos potilaan kliininen tila on vakaa, kun ensimmäisiä viitteitä taudin etenemisestä havaitaan, suositellaan hoidon jatkamista, kunnes taudin eteneminen on varmistunut. Melanooman liitännäishoidossa KEYTRUDA-valmistetta annetaan sairauden uusiutu­miseen asti tai kunnes ilmaantuu toksisia vaikutuksia, joita ei voida hyväksyä, tai enintään vuoden ajan. KEYTRUDA-hoidon muuttamista koskevat suositukset ks. valmisteyhteenveto taulukko 1. Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Kasvaimen PD-L1-statuksen määritykseen on tärkeää valita hyvin validoitu ja luotettava menetelmä. Potilaita on seurattava tarkasti infuusioreaktioiden, immuunijärjestelmään liittyvien haittavaikutuksien sekä umpierityssairauksien ja ihoreaktioiden varalta. Haittavaikutuksen vaikeusasteen mukaan KEYTRUDA-hoidosta pidättäydytään toistaiseksi ja haittavaikutukset hoidetaan asianmukaisesti, ks. valmisteyhteenveto. Tietoja tehosta ja turvallisuudesta ≥ 75 vuotiailla potilailla on vähän. KEYTRUDA-valmisteella hoidetuille potilaille on annettava potilaskortti ja heille on kerrottava KEYTRUDA-hoitoon liittyvistä riskeistä. Ks. valmisteyhteenveto kohta 4.4. Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset: Systeemisten kortikosteroidien tai immunosuppressiivisten lääkeaineiden käyttöä on vältettävä ennen pembrolitsumabihoidon aloittamista, koska ne saattavat heikentää pembrolitsumabin vaikutusta. Systeemisiä kortikosteroideja tai muita immu­nosuppressiivisia lääkeaineita voidaan käyttää pembrolitsumabihoidon aloittamisen jälkeen immuunijärjestelmään liittyvien haittavaikutusten hoitoon. Kortikosteroideja voidaan myös käyttää esilääkityksenä, kun pem­brolitsumabia käytetään yhdistelmänä solunsalpaajien kanssa, pahoinvoinnin ehkäisyyn ja/tai lievittämään solunsalpaajahoitoon liittyviä haittavaikutuksia. Raskaus ja imetys: Ei ole olemassa tietoja pembrolitsumabin käytöstä raskaana oleville naisille. Ei tiedetä, erittyykö KEYTRUDA ihmisen rintamaitoon. Haittavaikutukset: Yleisimmät KEYTRUDA-hoidon yhteydessä ilmenevät haittavaikutukset liittyvät immuunijärjestelmään. Useimmat niistä, vaikeat reaktiot mukaan lukien, häviävät asianmukaisen hoidon aloittamisen tai KEYTRUDA-hoidon lopettamisen jälkeen. KEYTRUDA-monoterapiaan liittyvät yleiset ja hyvin yleiset haittavaikutukset: keuhkokuume, anemia, trombosytopenia, lymfopenia, infuusioon liittyvä reaktio, hypertyeroosi, hypotyreoosi, heikentynyt ruokahalu, hyponatremia, hypokalemia, hypokalsemia, unettomuus, päänsärky, heitehuimaus, perifeerinen neuropatia, letargia, makuhäiriö, kuivasilmäisyys, sydämen rytmihäiriö (mukaan lukien eteisvärinä), hypertensio, pneumoniitti, hengenahdistus, yskä, ripuli, vatsakipu, pahoinvointi, oksentelu, ummetus, paksusuolitulehdus, suun kuivuminen, ihottuma, kutina, vaikeat ihoreaktiot, ihon punoitus, valkopälvi, kuiva iho, hiustenlähtö, ekseema, aknetyyppinen ihottuma, lihas- ja luukipu, nivelsärky, raajakipu, myosiitti, niveltu­lehdus, väsymys, voimattomuus, turvotus, kuume, influenssan kaltainen sairaus, vilunväristykset, kohonnut aspartaattiaminotransferaasiarvo, kohonnut alaniiniaminotransferaasiarvo, kohonnut veren kalsiumarvo, kohon­nut veren alkalisen fosfataasin arvo, kohonnut veren bilirubiiniarvo, kohonnut veren kreatiniiniarvo. KEYTRUDA-yhdistelmähoitoon yhdessä solunsalpaajahoidon kanssa liittyvät yleiset ja hyvin yleiset haittavaikutukset: keuhkokuume, anemia, neutropenia, trombosytopenia, kuumeinen neutropenia, leukopenia, lymfopenia, infuusioon liittyvä reaktio, hypotyreoosi, hypertyreoosi, heikentynyt ruokahalu, hypokalemia, hyponatremia, hypo­kalsemia, unettomuus, makuhäiriö, heitehuimaus, päänsärky, letargia, perifeerinen neuropatia, hypertensio, sydämen rytmihäiriö (mukaan lukien eteisvärinä), kuivasilmäisyys, pneumoniitti, hengenahdistus, yskä, ripuli, pahoinvointi, oksentelu, ummetus, paksusuolitulehdus, vatsakipu, suun kuivuminen, ihottuma, kutina, vaikeat ihoreaktiot, hiustenlähtö, kuiva iho, ihon punoitus, nivelsärky, myosiitti, niveltulehdus, lihas- ja luukipu, raa­jakipu, munuaistulehdus, akuutti munuaisvaurio, väsymys, voimattomuus, turvotus, kuume, vilunväristykset, influenssan kaltainen sairaus, kohonnut alaniiniaminotransferaasiarvo, kohonnut aspartaattiaminotransferaa­siarvo, kohonnut veren kreatiniiniarvo, kohonnut veren kalsiumarvo, kohonnut veren alkalisen fosfataasin arvo. KEYTRUDA-yhdistelmähoitoon yhdessä aksitinibin kanssa liittyvät yleiset ja hyvin yleiset haittavaikutukset: keuhkokuume, anemia, neutropenia, leukopenia, trombosytopenia, infuusioon liittyvä reaktio, hypertyreoosi, hypotyreoosi, hypofysiitti, tyreoidiitti, lisämunuaisen vajaatoiminta, heikentynyt ruokahalu, hypokalemia, hypo­natremia, hypokalsemia, unettomuus, päänsärky, makuhäiriö, heitehuimaus, letargia, perifeerinen neuropatia, kuivasilmäisyys, sydämen rytmihäiriö (mukaan lukien eteisvärinä), hypertensio, hengenahdistus, yskä, dysfo­nia, pneumoniitti, ripuli, vatsakipu, pahoinvointi, oksentelu, ummetus, paksusuolitulehdus, suun kuivuminen, maksatulehdus, käsi-jalkaoireyhtymä, ihottuma, kutina, vaikeat ihoreaktiot, aknetyyppinen ihottuma, ihottuma, kuiva iho, hiustenlähtö, ekseema, ihon punoitus, lihas- ja luukipu, nivelsärky, raajakipu, myosiitti, niveltulehdus, jännetuppitulehdus, akuutti munuaisvaurio, munuaistulehdus, väsymys, voimattomuus, kuume, turvotus, influenssan kaltainen sairaus, vilunväristykset, kohonnut alaniiniaminotransferaasiarvo, kohonnut aspartaattiaminotransferaasiarvo, kohonnut veren kreatiniiniarvo, kohonnut veren alkalisen fosfataasin arvo, kohonnut veren kalsiumarvo, kohonnut veren bilirubiiniarvo. Katso tarkemmat tiedot valmisteyhteenveto taulukko 2. Säilytys: Säilytä jääkaapissa (2 ºC – 8 ºC). Käyttökuntoon saatetun tai laimennetun lääkevalmisteen säilytys, ks. valmisteyhteenveto. Korvattavuus: KEYTRUDA ei ole SV-korvattava. Pakkaus: KEYTRUDA 25 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten: KEYTRUDA 10 ml:n injektiopullo sisältää 4 ml infuusiokonsentraattia, liuosta varten, joka sisältää 100 mg pembrolitsumabia.

Tutustu KEYTRUDA-valmisteyhteenvetoon ennen hoidon aloittamista: www.parempaaelamaa.fi/valmisteyhteenvedot

Lisätietoja: Valmisteyhteenveto (tekstin muuttamispäivämäärä 24.3.2020), Pharmaca Fennica tai MSD, Keilaranta 3, 02150 Espoo, puh. (09) 804 650.FI-KEY-00156 05/2020